دراو شماره 206 اکسپرس انتری کانادا

تاریخ چهار شنبه 29 سپتامبر 2021

تعداد دعوت شدگان: 761 نفر

حداقل امتیاز قابل قبول: 742

این دراو مختص برنامه PNP بوده و صرفا شامل متقاضیان دارای دعوتنامه استانی می باشد.