دراو شماره 203 اکسپرس انتری

✅تعداد دعوتنامه های صادر شده: 635
✅حداقل امتیاز جهت دریافت دعوتنامه: 764