کبک در سال 2021 می تواند پذیرای 44,500 تا 47,500 مهاجر باشد

در سال 2021 ، انتظار می رود 62 درصد پذیرش های جدید در کبک از طریق برنامه های مهاجرت اقتصادی استانی باشد

 انتشار جزئیات سه برنامه آزمایشی جدید مهاجرت دائمی دولت کبک

سه برنامه مهاجرت دائمی دولت کبک که در اوایل سال 2020 اعلام کرده بود به شرح زیر است

 برنامه آزمایشی برای خدمات بیمارستانی

برنامه آزمایشی افراد با تحصیلات مهندسی کامپیوتر شامل: هوش مصنوعی (AI)، فناوری اطلاعات (IT)،جلوه های بصری

برنامه آزمایشی برای کارکنان در حوزه در حوزه مواد غذایی(FP)

برای مدت 5 سال، هر ساله 550 متقاضی در هر گروه و خانواده‌های آن‌ها انتخاب خواهند شد

این سه برنامه آزمایشی پس از یک دوره بررسی 45 روزه به اجرا درمی آیند.

برنامه‌های آزمایشی جدیدی برای جذب و حفظ نیروی کار در حال اجرا است

All content on this website is for informational purposes only and should not be construed as legal or advisory.

Ghasedak
Farnoosh Mostaed

Leave A Comment

Related Posts